REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep Internetowy Kwiaciarni Floravita działający pod adresem www.flora-vita.pl, prowadzony jest przez firmę Handlowo-Usługową Ewa Kosior z siedzibą , ul. Ogrodowa 3, 32-087 Wola Zachariaszowska posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 945-134-36-00, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

  • W przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy, chyba, że ustalenia bezpośrednie mówią inaczej.
  • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
  • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przelewem bankowym na konto sklepu.
  • za pośrednictwem płatności Tpay.com
  • na miejscu w Kwiaciarni

W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar bądź usługa wymieniona w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Kwiaciarni Floravita, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy.

Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów są rozpatrywane na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej w ciągu 24 godzin od momentu jej przedstawienia. Kwiaciarnia Floravita gwarantuje świeżość kwiatów znajdujących się w ofercie z zastrzeżeniem, że trwałość kwiatów niesezonowych (sprowadzanych z zagranicy) może być niższa niż sezonowych odpowiedników hodowanych w Polsce. Warunkiem trwałości kompozycji kwiatowych zakupionych w Kwiaciarni Floravita jest ich właściwy transport i pielęgnacja. Przyjęcie oferowanego produktu oznacza jego akceptację. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie i bardzo wnikliwie.

Klient będący konsumentem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm. – dalej „Ustawa o prawach konsumenta”), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 11 poniżej, i z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych przyjmuje się, że postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
W przypadku Umów, w których Produktem:

  • jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (w szczególności kwiaty cięte),
  • są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Kwiaciarnia nie ma kontroli,
  • stosownie do treści art. 38 ust. 4 i 7 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku Umowy, która:
obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Kwiaciarnię o swojej decyzji w drodze stosownego oświadczenia, z którego treści wynikać będzie taka wola Klienta.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przekazane Kwiaciarni przez Klienta drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail wysłanej z adresu poczty elektronicznej Klienta, podanego podczas składania Zamówienia, na następujący adres e-mail Kwiaciarni: kwiaciarnia@flora-vita.pl lub tradycyjną pocztą, na następujący adres korespondencyjny Kwiaciarni: 32-087 Wola Zachariaszowska, ul. Ogrodowa 3.

W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, Klient może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu.
Kwiaciarnia, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przekazanego w sposób o którym mowa w ust. 4 powyżej, poinformuje Klienta o tym fakcie na trwałym nośniku.
W przypadku złożenia przez Klienta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zanim Kwiaciarnia potwierdzi przyjęcie jego Zamówienia, oferta Klienta wskazana w Zamówieniu przestaje wiązać.
Kwiaciarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
Kwiaciarnia nie ma obowiązku zwracać Klientowi dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klient sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Kwiaciarnię.

Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Kwiaciarni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Kwiaciarnię niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Kwiaciarnia zaproponuje, że sama Produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
Kwiaciarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktu.
Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwracany Produkt nie powinien nosić śladów używania go w sposób inny aniżeli wynikający z konieczności stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności, a także być zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu, jeżeli było ono do niego dołączone.